Inmemory logo

Hållbarhet

Inmemory värnar om vår planet och vill bidra till att vi alla minskar vår klimatpåverkan. För Inmemory är hållbarhet inget val, utan en självklar del av vår organisation. För att tydligt kunna redovisa vårt miljöarbete har vi som mål att bli ISO-verifierade senast år 2024.

Svensk skog i motljus

I Sverige har vi tagit fram 17 miljökvalitetsmål som speglar globala mål som rör miljö. Baserat på vår verksamhet har vi valt att vårt fokus ska ligga på tre av dessa mål: 

  • Begränsad klimatpåverkan

  • Levande skogar

  • Frisk luft

Begränsad miljöpåverkan rör hela vår organisation – allt från vårt kontor till vår leverantörskedja. Levande skogar rör skogsbruket och papperstillverkningen av det papper som köps in till våra produkter och frisk luft är kopplat till hur våra produkter transporteras till våra kunder.

Läs mer om Sveriges miljömål här.

På vårt kontor

På Inmemorys kontor används enbart el från vindkraftverk. Vi har en ansvarsfull avfallshantering där vi noga sorterar vårt avfall som sedan hämtas av Renova. Här strävar vi efter att minska mängden avfall och öka andelen som går till återanvändning och återvinning. Utöver detta har vi sedan 2021 deltagit i evenemang som bidrar till minskad nedskräpning.

Nyligen har vi bytt ut företagets dieseldrivna tjänstebil mot en laddhybrid. Vi uppmuntrar våra anställda till att ha digitala möten, erbjuder möjligheten att arbeta på distans och när vi reser väljer vi i första hand tåg som transportmedel.

Vi gör genomtänkta inköp och prioriterar bra kvalitet och lång hållbarhet. Vi undviker hälsofarliga kemikalier och försöker alltid köpa ekologiska och miljömärkta varor.

Produktionen av våra produkter

Sedan årsskiftet 2021/2022 är det tryckeriet Inknart som producerar alla våra trycksaker. Inknart använder enbart el från fossilfria källor, har en ansvarsfull avfallshantering via Stena Recycling och kommer under 2023 att släppa en hållbarhetsrapport.

För vår produktion används digitala tryckpressar som är den mest optimala trycktekniken för on demand-tryck av mindre upplagor. Trycksakerna är helt återvinningsbara med undantag för böckernas omslag. Omslagen är laminerade vilket gör att de måste sorteras som brännbart. Idag är 71 procent* av våra beställningar tryckta med bläck certifierat med Intertek Green Leaf Mark och över 90 procent* av våra beställningar trycks på ett svensktillverkat papper med låg klimatpåverkan.

Vid beställning erbjuder vi flera olika leveransalternativ och speditörer. På grund av tidigare tekniska begränsningar saknar vi utförligt statistik över den exakta fördelningen mellan dessa. Vi arbetar nu med att få en bättre kartläggning över leveransalternativen så att vi på sikt kan minska de fossila utsläppen orsakade av transporter. Emballaget som används för produkterna innehåller alltid returfiber. Exakt hur många procent som är returfiber varierar mellan olika leveranser.

Nästa steg för oss

För att blir ännu bättre kommer vi nu börja arbeta för att:

  • Garantera att allt papper som används har en låg klimatpåverkan.

  • Kartlägga våra leveranser för att minska deras klimatpåverkan.

  • Fördjupa oss ytterligare kring våra produkters klimatpåverkan och hur detta kan förbättras.

Uträkningarna är baserade på statistik från 2022 och produktutbud vid årsskiftet 2022/2023.

Dokument

Hållbarhetspolicy

Uppförandekod

Hållbarhetssummering 2023